Vision


Vision

Corvette AROS of Sweden skall vinna Corvette ägarnas
förtroende genom att skapa en mångfald av aktiviteter
för hela familjen. Genom ett målmedvetet arbete och en
ödmjuk inställning till medlemmarnas önskemål
kommer Corvette AROS of Sweden att på ett naturligt
sätt öka sitt medlemsantal. Verksamheten skall
även bedrivas under vinterhalvåret.

Corvette AROS of Sweden skall verka för att utveckla
medlemmarnas intresse för Chevrolet Corvette samt skapa
föruätttningar för ett gott kamratskap medlemmar
mellan. Verksamheten skall vila på honnörsord som
öppenhet, ödmjukhet, respekt och ett gott ledarskap.
Corvette AROS of Sweden skall bedriva en verksamhet får hela
familjen med passande aktiviteter. Corvette AROS of Sweden skall
styras av medlemmarnas vilja. Informations flödet sker via
e-mail och en levande hemsida.